ROOF GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETLER İÇİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, Roof Games Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde iletişim bilgileriniz (telefon no, e-posta adresi, adres), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri) işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması

- Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

- Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- İletişim Bilgileri

- İşlem Güvenliği Bilgileri

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

- Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

- Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacı

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- İletişim Bilgileri

- İşlem Güvenliği Bilgileri

Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- İletişim Bilgileri

- İşlem Güvenliği Bilgileri

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

- Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

- Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- İletişim Bilgileri

- İşlem Güvenliği Bilgileri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

- Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

- Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- İletişim Bilgileri

- İşlem Güvenliği Bilgileri

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile paylaşılabilecektir.

 1. KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu’na başvurarak kendinizle ilgili: 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nınmaddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

 1. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. Teknokent No:63/107 Merkez / Elazığ adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle support@roofgames.com elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.